راهنمای پرداخت

راهنمای پرداخت

 

مشترك گرامي عدم پرداخت هزينه اشتراك تا دوم هر ماه باعث  قطع سرويس  و هزینه نصب مجدد خواهد شد.

 

 

– در صورت پرداخت از طریق کارتهای شبکه شتاب، پس از پرداخت ارسال موارد زیر از طریق ایمیل یا فکس ذکر شده ضروی است:

 

  • نام کاربری شما
  • چهار شماره آخر کارتی که از آن پرداخت انجام شده است.
  • تاریخ پرداخت
  • مبلغ پرداختی
  • نام بانک مقصد پرداخت

 


 

– در صورت پرداخت به صورت سنتی یا از طریق اینترنت به حساب ها ارسال موارد زیر از طریق ایمیل یا فکس ذکر شده ضروی است:

 

  • نام کاربری شما
  • شاره سند پرداختی یا شماره فیش بانکی
  • مبلغ پرداختی
  • نام بانک مقصد پرداخت

 

در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی بابت عدم شارژ حساب و قطع اینترنت شما را نمیپذیرد.